ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.สระประดู่
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนการศึกษา
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
      แผนพัฒนาสามปี
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      รายรับ-รายจ่ายประจำปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คำร้องทั่วไป
      แบบขอใช้บริการน้ำประปา
      หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุ
      แบบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล
      สินค้าประจำตำบล
   ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ทดสอบ   [ 11/5/2558 7:41:27 ]
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ การทำปุ๋ยคอก ] 

การทำปุ๋ยคอก

         ปุ๋ยคอกหมักจากมูลสัตว์ ถ้านำมาโดยตรงอาจมีโรคและแมลงศัตรูพืช จึงควรหมักเสียก่อน

       ส่วนผสม

             • รำอ่อน 1 ปี๊บ

             • แกลบเผา ,มูลสัตว์ อย่างละ 10 ปี๊บ

             • ปุ๋ยน้ำชีวภาพและกากน้ำตาล อย่างละ 2 ช้อนแกง

             • น้ำ 10 ลิตร

       วิธีผสม

             • ผสมมูลสัตว์ แกลบเผา และรำละเอียดเข้าด้วยกัน

             • นำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และกากน้ำตาล ผสมในน้ำ รดกองปุ๋ยให้ทั่วให้มีความชื้น ในระดับเดียวกับการทำปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยแห้ง)

             • เกลี่ยกองปุ๋ยบนพื้นให้หนาไม่เกิน 15 ซม. คลุมด้วยกระสอบป่าน ทิ้งไว้นาน 3-5 วัน โดยไม่กลับกองปุ๋ย เมื่อปุ๋ยเย็นลงนำมาใช้ได้

 

 

ทำรายการเมื่อ: 23-กย.-10at 10:22

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 23/9/2553 10:29:56 ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 23/9/2553 10:25:28 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 23/9/2553 10:22:56 ] การทำปุ๋ยคอก